Skip to content

Polityka Prywatności – Salon Kosmetologii Holistycznej Kasia Korólczyk

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Katarzyna Korólczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Artystyczna MILLA KATARZYNA KORÓLCZYK Adres: ul. Modrzewiowa 11, 58‐100 Świdnica, NIP: 8841287234, REGON: 364401369, telefon: 784 902 371, adres e-mail: kontakt@kasiakarolczyk.pl. Administrator danych osobowych odpowiada za wykorzystanie Państwa danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z Państwa zgodą na przetwarzanie danych osobowych, umową o świadczenie usług oraz obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu udzielania świadczeń kosmetycznych, w tym prowadzenia dokumentacji kosmetycznej oraz zarządzania procesem udzielania świadczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w przypadku zabiegów wykonywanych przez kosmetologa w celu wykonania tych usług, art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności: telefonicznego potwierdzenia lub odwołania wizyty, art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w celu przetwarzania dokumentacji księgowo – podatkowej w tym: prowadzenie ksiąg rachunkowych, wystawianie rachunków za wykonane usługi co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu dochodzenia roszczeń względem Administratora oraz dochodzenia i ochrony przed roszczeniami Administratora, przy czym uzasadniony interes Administratora oraz Państwa wynikają z innych przepisów prawa (m.in. kodeks cywilny).
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa zgody. Do wykonania usługi zabiegowej wymagamy podania przez Państwa danych osobowych wskazanych w stosownym formularzu, przed wykonania odpowiedniego zabiegu (jeśli Państwo nie podadzą stosownych danych, pracownik salonu ma prawo odmówić wykonania zabiegu, kierując się Państwa zdrowiem i bezpieczeństwem przy świadczeniu usług). Stosujemy zasadę minimalizacji danych. Zgodnie z tą zasadą, dane są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne, do celów, w których są przetwarzane. Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, dane wrażliwe.
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie państwa zgody – art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia RODO. Dane osobowe uzyskiwane są bezpośrednio od Państwa, przy wypełnianiu stosownego formularza, przed wykonaniem odpowiedniego zabiegu. Państwa dane osobowe wykorzystywane są w celu wykonania świadczenia usługi, dobrania odpowiedniej procedury zabiegowej, informowania o aktualnych ofertach. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, tj. w wykonaniu świadczenia usługi i dokumentacji księgowo podatkowej (5 lat) oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z kodeksu cywilnego; w przypadku przetwarzania w celu marketingowym do momentu odwołania przez Panią/Pana zgody. Dane osobowe przetwarzane będą również w celu wyznaczenia terminu wizyty, kontaktu z klientem, realizacji usługi kosmetycznej, poinformowania o aktualnych promocjach oraz w przypadku reklamacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są również w celu marketingowym – tylko na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dodatkowej zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda osoby, której dane dotyczą). Wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych jest dobrowolne. Niewyrażenie zgody nie ma wpływu na realizację usług i ich jakość. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można odwołać w formie pisemnej wysłanej na adres siedziby Administratora lub mu bezpośrednio doręczonej. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości otrzymywania przez Państwa informacji handlowych.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym podmiotom przetwarzającym ani innym administratorom, ani też do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 7. W sytuacji, w której konieczne byłoby skorzystanie przez Salon z profesjonalnej pomocy prawnej, Państwa dane osobowe mogą być przekazane do kancelarii prawnej świadczących na naszą rzecz pomoc prawną w zakresie, w jakim jest to konieczne do dochodzenia naszych praw lub obrony przed roszczeniami.
 8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa niniejszej zgod

Ponadto informuję, że mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych w siedzibie Administratora Danych Osobowych, uzyskania kopii danych osobowych (art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
 • żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe (art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), jeżeli zachodzi jedna z okoliczności: a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, b) cofnęli Państwo zgodę, na której podstawie opiera się przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1a rozporządzenia RODO,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) – oznacza nakaz przechowywania przez administrator dotychczas zebranych danych oraz brak możliwości dokonywania na nich innych operacji niż przechowywanie. Katalog sytuacji, w których możliwe jest skorzystanie z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, ma charakter zamknięty. Żądanie można skierować do administratora danych osobowych, gdy: kwestionują Państwo prawidłowość danych, przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiają się Państwo ich usunięciu, administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dane osobowe administrator może przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie: a) za zgodą osoby, której dane dotyczą, b) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub c) w celu ochrony prawnej innej osoby fizycznej lub prawnej, lub d) z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub RP.

 1. W każdym czasie mogą Państwo cofnąć żądanie ograniczenia przetwarzania danych. W takim przypadku dochodzi do uchylenia ograniczenia i wznowienia przetwarzania danych osobowych w pełnym zakresie.
 • żądania cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie (art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia RODO),
 • żądania przeniesienia swoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego administratora danych osobowych wskazanego przez siebie (art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

Z ww. praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w formie papierowej bądź w wersji elektronicznej na maila: kontakt@kasiakarolczyk.pl. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić. Zakres z każdego ww. praw, a także sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia Państwo skorzystają, zależy od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych oraz od celu ich przetwarzania.

 1. Mają prawo Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych doszło do naruszenia Państwa praw wynikających z RODO.

Przykładamy najwyższą wagę do ochrony Twoich danych osobowych i wrażliwych. W tym celu stosujemy odpowiednie procedury i środki bezpieczeństwa.

Przetwarzamy dane takie jak imię, nazwisko, email, numer telefonu, adres zamieszkania, informacje o zabiegach itd. Dane te są zbierane podczas rejestracji lub wypełniania Karty Klienta.

Będziesz informowana/y o podstawach i celach przetwarzania Twoich danych przy każdym ich podaniu.

Dane osobowe, w tym te związane ze zdrowiem zapisane w Karcie Klienta, przetwarzane są wyłącznie do realizacji umowy i świadczenia wybranej usługi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi. Brak ich podania uniemożliwi realizację usługi.

Dane przekazywane w celach marketingowych, wysyłki newsletterów, informacji promocyjnych lub innych celów niesłużących bezpośredniemu wykonaniu usługi będą gromadzone tylko za Twoją wyraźną zgodą, na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Dane podane w punkcie 6 są niezbędne do świadczenia dodatkowych usług, o których decyduje udzielona zgoda. Brak zgody uniemożliwi ich świadczenie, np. wysyłkę newslettera.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celach:

 • marketingowych – do momentu wycofania zgody,
 • dochodzenia roszczeń związanych z usługą – zgodnie z terminami przedawnienia określonymi w Kodeksie cywilnym.

Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i art. 9 ust. 2 lit. f RODO.

Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom, takim jak dostawcy usług IT, systemów zarządzania salonem, usług mailingu itd.

Twoje dane nie będą przekazywane do krajów spoza UE.

Przysługują Ci prawa do dostępu, poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, przenoszenia danych, dostępu do danych, skargi do organu nadzorczego (UODO), jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy RODO. Masz także prawo do bycia zapomnianym zgodnie z obowiązującym prawem.

Możesz cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem.

Informacja o Plikach Cookies

Co to są pliki Cookies?

Pliki Cookies to dane komputerowe, głównie pliki tekstowe, które są wysyłane przez strony internetowe i przechowywane na Twoim urządzeniu. Umożliwiają one stronie, która je wygenerowała, odczytanie zawartych w nich informacji, bez dostępu do innych plików na Twoim urządzeniu.

Cel wykorzystania plików Cookies przez stronę kasiakorolczyk.pl:

Nasza witryna korzysta z plików Cookies do identyfikacji sesji użytkownika, zapewnienia prawidłowego działania serwisu, oraz tworzenia statystyk służących ulepszaniu struktury i zawartości strony. Stosujemy Cookies do:

 • tworzenia statystyk,
 • dostosowywania treści do preferencji użytkownika,
 • mierzenia efektywności działań marketingowych,
 • optymalizacji i ulepszania działania witryny.

Nie używamy Cookies do kontaktowania się z Tobą poza serwisem.

Zarządzanie plikami Cookies:

Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na wykorzystanie plików Cookies. Możesz zarządzać Cookies przez ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawień oznacza zgodę na ich użycie. W razie braku zgody, zmień ustawienia przeglądarki, ale pamiętaj, że niektóre funkcje serwisu mogą wówczas nie działać prawidłowo.